» » » Ödənişsiz məzuniyyət maksimum nə qədər ola bilər?

Ödənişsiz məzuniyyət maksimum nə qədər ola bilər?

posted in: Xəbər | 0

Sual: Müәssisә rәhbәrliyi tәrәfindәn işçilәr uzun müddәtә ödәnişsiz mәzuniyyәtә göndәrilә bilәrmi?

Cavab: Kollektiv müqavilәlәrdә, belә müqavilәlәr bağlanmadığı hallarda әmәk müqavilәlәrindә nәzәrdә tutulan şәrtlәrlә vә qaydalarda, işin normal ahәngini pozan amillәr – tәbii fәlakәt, istehsalat qәzaları vә operativ surәtdә qarşısı alınmayan digәr hallar mövcud olduqda, işәgötürәnin tәqsiri olmadan istehsalın, axın xәttinin vә işin dayandırılması ilә әlaqәdar olaraq işçilәr qrup halında ödәnişli, yaxud ödәnişsiz mәzuniyyәtә buraxıla bilәrlәr. Bu halda ödәnişsiz mәzuniyyәtin müddәti, işçinin bu Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş qaydada müәyyәn edilmiş әsas mәzuniyyәtinin ikiillik müddәtinin cәmindәn çox olmamalıdır. İşәgötürәnin tәqsiri üzündәn istehsalın, axın xәttinin vә işin dayandırıldığı hallarda işçilәrin qrup halında ödәnişsiz mәzuniyyәtә buraxılması yolverilmәzdir. Bu hal işәgötürәnin tәqsiri üzündәn boşdayanma hesab edilir vә işçilәrә bu Mәcәllәnin 169-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş mәblәğdә әmәk haqqı ödәnilir.

Mənbə: labourrights-az.org

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.