birbank biznes

 

Əmək haqqı nədir?
Minimum əmək haqqı
İşə qəbul üçün lazım olan sənədlər
Xüsusi şəraitdə tətbiq edilən əmək haqqı
Orta əmək haqqı və onun hesablanması qaydası
Əmək haqqının hesablanması və uçota alınması
Əmək haqqının verilmə yeri, forması və ödənilmə qaydası
Əmək haqqının verilməsi müddətləri
Məzuniyyət haqqı ödənilərkən nəzərə alınan əmək haqqı növləri
Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi
Müvəqqəti əvəzetməyə görə haqqın ödənilməsi

Peşələr (vəzifələr) əvəz edildikdə əməyin ödənilməsi

Əvəzçilik üzrə əmək haqqının ödənilməsi
Boşdayanma vaxtı əməyin ödənilməsi
Gecə vaxtı və çoxnövbəli iş rejiminə görə haqqın ödənilməsi
Hazırlanan məhsul zay olduqda əməyin ödənilməsi qaydası
Hasilat normaları yerinə yetirilmədikdə əməyin ödənilməsi qaydası
İş vaxtından artıq vaxtda görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi
İşçiyə dəymiş maddi ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi qaydası

Müxtəlif işlər üzrə əmək funksiyası yerinə yetirilərkən əməyin ödənilməsi

Əmək haqqından tutulmalara yol verilən hallar və bunun icrası qaydası
Əmək haqqından tutulan məbləğlərin miqdarının məhdudlaşdırılması
İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü görülən işə görə əməkhaqqının ödənilməsi
İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi
Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları
Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi
2018-ci il üçün Əmək Haqqı Cədvəli-Əmək Haqqından Tutulmalar necə hesablanacaq?