Auditin tәşkili vә onun aparılması mәrhәlәlәri

posted in: Uncategorized | 0
Daha çox8

Müәssisәlәrdә auditor fәaliyyәtinin başlanması vә tәşkilindә ilk mәrhәlә sifarişçinin seçilmәsidir. Hәr bir müәssisәdә aparılmış auditor fәaliyyәti ilk növbәdә seçilәn müәssisәnin … Daha çox

error: Content is protected !!