» » » Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (8-ci hissə)

Mühasibat uçotunu öyrənənlərin bilməli olduğu əsas terminlər (8-ci hissə)

posted in: muhasibat, Məqalə, Xəbər | 0

Balans hesabatı elementləri – təşkilatın əmlak növlərinin ayrı-ayrı növlərini və onun öhdəliklərini xarakterizə edən balansın aktivlər və öhdəliklərlə bağlı elementləri.

Alt hesab – təbii və pul ölçüsündə ifadə edilən sintetik hesabın tərkibində analitik hesabların əlavə qruplaşdırılması üçün nəzərdə tutulan sintetik və analitik hesablar arasında aralıq hesablar.

Analitik uçotun hesabları – təbii, pul və əməyin ölçüləri ilə ifadə edilən müəyyən xüsusiyyətlər və əməliyyatlar üçün sintetik hesabların məzmununu ətraflı izah edir.

Sintetik uçotun hesabları – pul vahidində ifadə olunan iqtisadi cəhətdən birbaşa qruplar üçün əmlak və əməliyyatlar üzrə ümumi göstəricilər.

Əsas vasitələrin cari (bərpa olunan) dəyəri – hər hansı bir obyektin dəyişdirilməsinə ehtiyac olduqda, indiki zamanda ödənilməli olan pul məbləği. Bu dəyərləndirmə əsasən maddi aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur.

Əsas vasitələrin cari bazar (satış qiyməti) qiyməti – obyektin satışı nəticəsində və ya onun ləğv edilməsi ərəfəsində əldə edilə bilən pul məbləği.

Nizamnamə kapitalı – təşkilatın yaradılması zamanı onun mülkiyyətində təsisçilərin pulla ifadə edilən yatırımlarının məcmu məbləği.

Təşkilatın uçot siyasəti – mühasibat uçotu aparılmasının yekun üsulları (ilkin müşahidə, xərclərin ölçülməsi, cari qruplaşma və iqtisadi fəaliyyət faktlarının yekun ümumiləşdirilməsi).

Uçot qoyuluşu – faizlər əsasında Mərkəzi bank kommersiya banklarına kredit verir.

Uçot qeydi – uçot qeydiyyatını aparmaq üçün, kartoçkalar, cədvəllər, mühasibat kitabları.

FİFO (akronim First In, First Outbirinci gəldi – birinci getdi) –  əmtəə ehtiyatlarının mühasibat uçotu üsulu, bu məbləğlər bu malların ilk partiyasının qiyməti ilə pulla müəyyənləşdirilir.

Mühasibat uçotu formaları – sintetik və analitik mühasibat, biznes əməliyyatları, texnologiya və mühasibat uçotunun təşkili metodologiyası və metodları arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirən bir sıra mühasibat uçotu registri.

Təsərrüfat uçotu – müəyyən bir sistem şəraitində onları izləmək və idarə etmək məqsədi ilə maddi istehsal proseslərinin monitorinqi, ölçülməsi və qeyd edilməsi üçün bir sistem.

Çek – banklardakı hesablardan pul və nağd ödənişlər edən mal və xidmətlərin ödənilməsini təmin edən xüsusi sənəd.

Xalis gəlir (xalis xərc) – adi fəaliyyət növlərinin maliyyəsi, eləcə də digər gəlir və xərclər, o cümlədən fövqəladə xərclər nəticəsində ortaya çıxan maliyyə yekunu.

Emitent – hüquqi şəxs, icra hakimiyyəti orqanı və ya yerli özünüidarə orqanı, özlərinə verilmiş hüquqları həyata keçirmək üçün onların adından qiymətli kağız sahibləri üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Mühasibat və Audit xidmətləri üçün bizə müraciət edin
+994 12 598 20 70
+994 50 210 07 15
info@audit.az

Leave a Reply

Your email address will not be published.