mühasibat uçotuQəbul edilmiş mühasibat siyasəti maliyyə məlumatlarının xarici istifadəçiləri üçün açıqlanmalıdır. Dərc olunan hesabatda uçot siyasətinin bütün tərkib hissələri deyil, yalnız onun əsas müddəaları (uçotun aparılmasının əhəmiyyətli üsulları) təsvir edilməlidir. Mühasibat uçotunun aparılması üsulları əhəmiyyətli dərəcədə tanınır, onların tətbiqi barədə biliyi olmadan, mühasibat hesabatlarının istifadəçiləri bu barədə faydalı nəticələr əldə edə bilmirlər. Aydındır ki, açıqlama əsasən uçotun aparılmasının metodiki üsullarına tabedir.

I Hissə

II Hissə