» » » Balans hesabatının elementləri

Balans hesabatının elementləri

posted in: Uncategorized | 0

Balans hesabatının elementləri aşağıdakılardır:

• Aktivlər – müəssisınin nəyə malik olduğunu və gələcəkdə nə əldə edə biləcəyini əks etdirir.
• Öhdəliklər – müəssisənin kənar tərəflər qarşısında olan borcunu əks etdirir.
• Kapital – sahibkar tərəfindən müəssisəyə investisiya edilən məbləği və müəssisədə bölüşdürülməmiş qalan mənfəəti əks etdirir.

Hər bir əməliyyat və ya hadisə bu üç elementə müəyyən dərəcədə təsir edir. Mühasibat balansında aktivlərə sahiblik hüququnda məhdudiyyətlər barədə informasiya, öhdəliklərin sığorta təminatı, pensiya proqramlarının təmin edilməsi metodları, gələcək kapital qoyuluşları üçün nəzərdə tutulan vəsaitlər açıqlanmalıdır.

Uzunmüddətli aktivlər hissəsində aşağıdakı maddələr açıqlanmalıdır:

• Qeyri-maddi aktivlər
• Torpaq, tikili və avadanlıqlar
• Daşınmaz əmlaka investisiyalar
• Bioloji aktivlər
• Təbii sərvətlər
• İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
• Təxirə salınmış vergi aktivləri
• Uzunmüddətli debitor borcları
• Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
• Sair uzunmüddətli aktivlər.

Qısamüddətli aktivlər:

• Qısamüddətli aktivlər
• Ehtiyatlar
• Qısamüddətli debitor borcları
• Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
• Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
• Sair qısamüddətli aktivlər.

Kapital:

• Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital
• Emissiya gəliri
• Geri alınmış kapital (səhmlər)
• Kapital ehtiyatları
• Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər).

Uzunmüddətli öhdəliklər:

• Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
• Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
• Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
• Uzunmüddətli kreditor borcları
• Sair uzunmüddətli öhdəliklər.

Qısamüddətli öhdəliklər:

• Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
• Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
• Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
• Qısamüddətli kreditor borcları
• Sair qısamüddətli öhdəliklə