1 günə girovsuz və zaminsiz sürətli kredit
Vətəndaşların məzuniyyət hüququ
Məzuniyyət hüququndan istifadə edən işçilərin hüquqi təminatları
Məzuniyyətin növləri
İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarının məzuniyyət hüququnun tənzimlənməsi
Əmək məzuniyyəti anlayışı
Əsas məzuniyyət və onun müddətləri
Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək məzuniyyətləri
Teatr-tamaşa və digər müəssisələrin bəzi kateqoriyalardan olan işçilərinin məuniyyətlərinin tənzimlənməsi
İşçilərin fizioloji keyfiyyətlərinə görə verilən əsas məzuniyyətlər və onların müddətləri
Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslərin məzuniyyəti
Əmək stajına görə və uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətlər
Əmək məzuniyyətlərinin verilməsi qaydası
Məzuniyyət hüququ verən əmək stajı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan dövrlər
Əmək məzuniyyətlərinin verilməsində növbəlilik
Məzuniyyətin başqa vaxta keçirilməsi şərtləri və qaydası
Məzuniyyətlərin verilməsinin və başqa vaxta keçirilməsinin qadağan edildiyi hallar
Əsas və əlavə məzuniyyətlərin cəmlənmə qaydası
Məzuniyyətin hissələrə bölünməsi və məzuniyyətdən geriçağırma qaydası
Məzuniyyətlərin verilməsinin rəsmiləşdirilməsi və uçotunun aparılması
Sosial məzuniyyətlərdən istifadə hüququ
Hamiləliyə və doğuşa görə sosial məzuniyyətlər
Qismən ödənişli məzuniyyət hüququ
Yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri
Təhsil almaqla əlaqədar verilən ödənişli məzuniyyətlər
Məzuniyyət haqqı ödənilərkən nəzərə alınan əmək haqqı növləri
Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi
Məzuniyyət vaxtı orta əmək haqqını ödəmək üçün vəsaitin mənbələri
Ödənişsiz məzuniyyətlərdən istifadə hüququ
Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi
İstifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzinin verilməsi
Kollektiv müqavilələrlə (sazişlərlə) məzuniyyətlərin verilməsinin əlavə qaydalarının tənzimlənməsi
Məzuniyyət hüququnun təmin edilməsinə əməl olunmasına nəzarət
Məzuniyyət hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət
Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi zamanı meydana çıxan mübahisələrin həlli