» » » İşçinin ailә üzvü vәfat edәrsә, ona hәr hansı bir kompensasiya ödәnilә bilәr?

İşçinin ailә üzvü vәfat edәrsә, ona hәr hansı bir kompensasiya ödәnilә bilәr?

posted in: Xəbər | 0

 kompensasiya

Sual: Әmәk qanunvericiliyindә belә bir hal nәzәrdә tutulubmu ki, işçinin birgә yaşadığı ailә üzvü vәfat edәrsә, ona hәr hansı bir kompensasiya ödәnilә bilәr?

Cavab: Әmәk qanunvericiliyindә, işçinin birgә yaşadığı ailә üzvü vәfat edәrsә, ona hәr hansı bir müavinәtin verilmәsi nәzәrdә tutulmayıb. Bu müavinәt yalnız müәssisәnin daxili imkanları hesabına verilmәsi nәzәrdә tutulan normativ xarakterli sәnәdlәrlә vә ya kollektiv müqavilәlәrlә tәnzimlәnmәklә verilә bilәr. Әmәk Mәcәllәsinin 77-ci maddәsinin 7-ci bәndinә әsasәn, işçinin özünün vәfatı ilә әlaqәdar әmәk müqavilәsinә xitam verildikdә isә vәfat edәnin vәrәsәlәrinә orta aylıq әmәkhaqqının azı üç misli miqdarında müavinәt ödәnilir.

Mənbə: labourrights-az.org

Ən son mühasibat xəbərlərini qaçırmaq istəmirsinizsə, bu linkə daxil olaraq XƏBƏRLƏRƏ ABUNƏ OLUN.

Mühasibat, Audit və Kadr Xidmətləri üçün linkə daxil olun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *